Πριν ένα μήνα περίπου εγκρίθηκε από το Δήμο δαπάνη €7.000 για την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου στον Άι-Λια. Με την ολοκλήρωση των εργασιών από τον ανάδοχο μηχανικό γίνεται η αρχή για την συνολική αξιοποίηση ενός από τους ιστορικότερους τόπους στο χωριό μας τόσο

από πολιτισμική όσο και θρησκευτική διάσταση. Το σημείο που έχει αποτελέσει "καραούλι" επί τουρκοκρατίας είναι από τα σημεία με τη καλύτερη θέα σε όλη την ευρύτερη περιοχή με θέαση από το φαράγγι του Καλαρρύτικου έως και το Μιχαλίτσι. Ο ναός του Προφήτη Ηλία, ο οποίος αποτελεί μνημείο αναγνωρισμένο από τις επίσημες αρχές του Υπουργείου Πολιτισμού, κατέρρευσε τη τελευταία δεκαετία κυρίως από την αδιαφορία μας.
Πριν από 3 χρόνια με πρωτοβουλία του Δ.Σ. του Συλλόγου Προσηλιωτών και σε συναπόφαση με την εκκλησιαστική επιτροπή του χωριού είχε αποφασιστεί ομοφώνος η αποκατάσταση της εκκλησίας του Προφήτη Ηλία. Μιας εκκλησίας παραδείγματος της ταπεινότητας της ορθόδοξης πίστης, φτιαγμένη στα ανθρώπινα μέτρα, κουβαλώντας πάνω της δεκάδες γενιές ανθρώπων.
Μετά από συγκεκριμένες δωρεές συγχωριανών που έχουν δωθεί αποκλειστικά για αυτό το σκοπό, έχει συγκεντρωθεί το ποσό περίπου των €2.200.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών ανάδειξης του χώρου και προστασίας του μνημείου ευελπιστούμε να είναι έτοιμη και η μελέτη ανακατασκευής του ναού ώστε να είναι καθορισμένο το ακριβές κόστος. Με την επίτευξη της καταρχήν ανάδειξης του χώρου και της προστασίας των υλικών του ναού γίνεται η αρχή ώστε το συγκεκριμένο σημείο που έχει αποτελέσει κατά το παρελθόν λατρευτικό τόπο και σημείο συνάντησης των συγχωριανών και της νεολαίας του χωριού, να αποτελέσει σημείο αναφοράς για όλη την ευρύτερη περιοχή. Σε συνδιασμό και με την ανάπλαση στο μνήμα του Τούρκου που έγινε με πρωτοβουλία της Αδελφότητας, η είσοδος του χωριού θα είναι ευκαιρία για στάση τόσο από τους περαστικούς όσο και από τους ντόπιους.

 Ακολουθεί η απόφαση έγκρισης της δαπάνης


αριθμός απόφασης: 190/2013

 

 

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 31ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βορείων

Τζουμέρκων

ΘΕΜΑ: Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση έργου: «Προστατευτικές παρεμβάσεις χώρου Προφήτη

Ηλία Τ.Κ. Προσηλίου».

Στα Πράμαντα σήμερα, Παρασκευή 16 του μηνός Αυγούστου 2013 και ώρα 10:00 π.μ. στο

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η

Οικονομική Επιτροπή Βορείων Τζουμέρκων, ύστερα από την 10648/12-08-2013 πρόσκληση του

Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του

Ν.3852/10.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα

παρακάτω έξι (6) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σεντελές Ιωάννης (Πρόεδρος) 1. Γκορτζής Σταύρος

2. Βαΐτσης Νικόλαος

3. Γκρέστας Σωκράτης

4. Μολώνη Παναγιώτα

5. Μάνθος Παναγιώτης

6. Τσόδουλος Βασίλειος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων Μεράντζα

Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

Το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναβλήθηκε.

O Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4ο θέμα της

ημερησίας διάταξης, ανέφερε προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι στο Τεχνικό

Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό έτους 2013 και με Κ.Α. 30-7332.010 έχει προβλεφθεί το

έργο: «Προστατευτικές παρεμβάσεις χώρου Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Προσηλίου» του Δήμου

Βορείων Τζουμέρκων, Προϋπολογισμού 7.000,00 συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006, τις διατάξεις της παρ. 2 του

άρθρου 17 του Ν. 2539/97 και τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/2008,

καθιερώνεται η δυνατότητα στην Οικονομική Επιτροπή με απόφασή της να αναθέτει μετά από

διαγωνισμό ή χωρίς διαγωνισμό, έργα ή εργασίες συντήρησης αν η αξία αυτών δεν υπερβαίνει το

ποσό των 8.804,11 € χωρίς Φ.Π.Α.

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 229/1999 [Α194] καθιερώνεται η

δυνατότητα να αναθέτει χωρίς διαγωνισμό έργα αξίας μέχρι 5.869,41 πλέον Φ.Π.Α., χωρίς την

σύνταξη μελέτης από Υπηρεσία του Δήμου ή της Περιφέρειας. Είναι δε υποχρεωτικό στην

απόφαση να αναφέρονται όλα τα στοιχεία κείνα που περιλαμβάνει μία οικονομοτεχνική μελέτη,

ήτοι περιγραφή έργου, προσδιορισμός του ακριβή τόπου του έργου, των τεχνικών περιγραφών της

ποιότητας των υλικών κ.λ.π.

 

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε. την τεχνική περιγραφή του

ανωτέρω έργου συνολικού προϋπολογισμού 7.000,00 € με ΦΠΑ και πρότεινε την απευθείας

ανάθεση εκτέλεσης του έργου αυτού, στην κ. Καρπουτσή Μαρία Ε.Δ.Ε. με Α.Φ.Μ. 070216850.

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο κ Μάνθος Παναγιώτης Δ.Σ. της παράταξης «ΛΑΙΚΗ

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» και τακτικός μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ο οποίος δήλωσε, «καταψηφίζω

την ανωτέρω ανάθεση επειδή δεν συμφωνώ με την όλη διαδικασία».

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την

παραπάνω εισήγηση, τις σχετικές διατάξεις καθώς και την τεχνική περιγραφή του ανωτέρω

έργου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Αποδέχεται να εκτελεστεί το έργο: «Προστατευτικές παρεμβάσεις χώρου Προφήτη Ηλία Τ.Κ.

Προσηλίου» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων.

Αναθέτει την εκτέλεση του ανωτέρου έργου στην κ Καρπουτσή Μαρία Ε.Δ.Ε. με Α.Φ.Μ.

070216850 ΔΟΥ Α΄ Σερρών.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική περιγραφή.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν έντεχνα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας

Υπηρεσίας, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και τις διατάξεις του Ν. 1418/84 «Δημόσια Έργα

και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» του Ν. 2229/94, του Ν. 2338/95, του Ν. 2372/96, του Ν. 2576/98

«Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.1418/84 και άλλες διατάξεις», του Π.Δ. 609/85 «Περί

κατασκευής Δημοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, του Π.Δ. 171/87 «Περί

αποφαινομένων Οργάνων Ο.Τ.Α.» και του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της

Νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού 7.000,00 € σε βάρος του 30-7332.010 του σκέλους των εξόδων του

Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2013, για την δαπάνη εκτέλεσης του έργου:

«Προστατευτικές παρεμβάσεις χώρου Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Προσηλίου» του Δήμου Βορείων

Τζουμέρκων.

Γ. Το χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου στο οποίο και θα επισυναφθούν

όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Δ. Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις περί εξόφλησης οφειλών προηγουμένων ετών του

Ελληνικού Δημοσίου άρθρο 27 Ν.3756/09 για έργα και επενδύσεις.

Ο κ. Μάνθος Παναγιώτης καταψήφισε για τους λόγους που προαναφέρθηκαν στο

εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 190/2013.

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Α. Σεντελές

ΤΑ ΜΕΛΗ

Βαΐτσης Νικόλαος

Γκρέστας Σωκράτης

Μολώνη Παναγιώτα

Μάνθος Παναγιώτης

Τσόδουλος Βασίλειος