Εγκρίθηκε δαπάνη για αντιστήριξη χώρου  για parking στο κέντρο του χωριού. Ακολουθεί η απόφαση από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου.

Στα Πράμαντα σήμερα, Πέμπτη 10 του μηνός Οκτωβρίου 2013 και ώρα 10.00π.μ. στο

 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η

Οικονομική Επιτροπή Βορείων Τζουμέρκων, ύστερα από την 12810/03-10-2013 πρόσκληση του

Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του

Ν.3852/10.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα

παρακάτω πέντε (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σεντελές Ιωάννης (Πρόεδρος) 1. Βαΐτσης Νικόλαος

2. κρέστας Σωκράτης 2. Τσόδουλος Βασίλειος

3. Γκορτζής Σταύρος

4. Μολώνη Παναγιώτα

5. Μάνθος Παναγιώτης

3.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων Μεράντζα

Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνέχεια και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 6 του Ν. 3463/06 (114 Α΄)

έγινε πρόταση να συζητηθούν λόγω του κατεπείγοντος 3 θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, τα

οποία αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθούν.

Το 5ο, 11ο και 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναβλήθηκαν.

O Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 12ο θέμα της

ημερησίας διάταξης, ανέφερε προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι στο Τεχνικό

Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό έτους 2013 και με Κ.Α. 30-7332.014 έχει προβλεφθεί το

έργο: «Αντιστήριξη χώρου στάθμευσης Τ.Κ. Προσηλίου» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων,

Προϋπολογισμού 7.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006, τις διατάξεις της παρ. 2 του

άρθρου 17 του Ν. 2539/97 και τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/2008,

καθιερώνεται η δυνατότητα στην Οικονομική Επιτροπή με απόφασή της να αναθέτει μετά από

διαγωνισμό ή χωρίς διαγωνισμό, έργα ή εργασίες συντήρησης αν η αξία αυτών δεν υπερβαίνει το

ποσό των 8.804,11 € χωρίς Φ.Π.Α.

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 229/1999 [Α194] καθιερώνεται η

δυνατότητα να αναθέτει χωρίς διαγωνισμό έργα αξίας μέχρι 5.869,41 πλέον Φ.Π.Α., χωρίς την

σύνταξη μελέτης από Υπηρεσία του Δήμου ή της Περιφέρειας. Είναι δε υποχρεωτικό στην

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΩ99-9Η3

απόφαση να αναφέρονται όλα τα στοιχεία κείνα που περιλαμβάνει μία οικονομοτεχνική μελέτη,

ήτοι περιγραφή έργου, προσδιορισμός του ακριβή τόπου του έργου, των τεχνικών περιγραφών της

ποιότητας των υλικών κ.λ.π.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε. την τεχνική περιγραφή του

ανωτέρω έργου συνολικού προϋπολογισμού 7.000,00 € με ΦΠΑ και πρότεινε την απευθείας

ανάθεση εκτέλεσης του έργου αυτού, στην κ. Αρλέτου Αικατερίνη Ε.Δ.Ε. με Α.Φ.Μ. 122800355 η

οποία διαθέτει τη σχετική εμπειρία.

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την

παραπάνω εισήγηση, τις σχετικές διατάξεις καθώς και την τεχνική περιγραφή του ανωτέρω

έργου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Αποδέχεται να εκτελεστεί το έργο: «Αντιστήριξη χώρου στάθμευσης Τ.Κ. Προσηλίου» του

Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου στην κ. Αρλέτου Αικατερίνη

Ε.Δ.Ε. με Α.Φ.Μ. 122800355 - ΔΟΥ Ιωαννίνων.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική περιγραφή.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν έντεχνα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας

Υπηρεσίας, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και τις διατάξεις του Ν. 1418/84 «Δημόσια Έργα

και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» του Ν. 2229/94, του Ν. 2338/95, του Ν. 2372/96, του Ν. 2576/98

«Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.1418/84 και άλλες διατάξεις», του Π.Δ. 609/85 «Περί

κατασκευής Δημοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, του Π.Δ. 171/87 «Περί

αποφαινομένων Οργάνων Ο.Τ.Α.» και του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της

Νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού 7.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7332.014 του σκέλους των εξόδων

του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2013, για την δαπάνη εκτέλεσης του έργου:

«Αντιστήριξη χώρου στάθμευσης Τ.Κ. Προσηλίου» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων.

Γ. Το χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου στο οποίο και θα επισυναφθούν

όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Δ. Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις περί εξόφλησης πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού

Δημοσίου άρθρο 27 Ν.3756/09, λειτουργικά (παρακρατηθέντα 2013).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 246/2013.

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Α. Σεντελές

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γκορτζής Σταύρος

Γκρέστας Σωκράτης

Μολώνη Παναγιώτα

Μάνθος Παναγιώτης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Α. Σεντελές